A. Wprowadzenie

 1. Ochrona prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową ma dla nas kluczowe znaczenie, dlatego podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby ją zapewnić. W niniejszej polityce wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 2. Wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwoli nam na korzystanie z plików cookie podczas każdej kolejnej wizyty.

B. Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. Informacje o urządzeniu: adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki oraz system operacyjny Twojego urządzenia.
 2. Dane dotyczące wizyt na stronie: zawiera informacje o Twoich wizytach na naszej witrynie, takie jak źródło odesłań, czas trwania wizyty, liczba wyświetleń stron oraz ścieżka nawigacji po stronie.
 3. Dane rejestracyjne: zawiera informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji na naszej stronie internetowej.
 4. Dane profilu użytkownika: dotyczą informacji wprowadzanych przy tworzeniu profilu na naszej witrynie, takich jak imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzenia.
 5. Dane subskrypcji: obejmuje informacje takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, które podajesz w celu subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów.
 6. Dane korzystania z usług: dotyczą informacji wprowadzanych podczas korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej.
 7. Dane generowane przez korzystanie ze strony: zawiera informacje generowane w trakcie korzystania z naszej strony internetowej, takie jak czasy, częstotliwość i kontekst korzystania.
 8. Dane transakcyjne: dotyczą informacji związanych z zakupami, usługami lub transakcjami dokonywanymi na naszej stronie, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz dane karty kredytowej.
 9. Dane publikowane na stronie: obejmuje informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem udostępnienia ich w Internecie, takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe i treść postów.
 10. Dane korespondencji: zawiera informacje zawarte w korespondencji przesyłanej do nas za pośrednictwem e-maili lub naszej strony internetowej, w tym treści komunikacji oraz metadane.
 11. Inne dane osobowe: obejmuje wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim podasz nam dane osobowe innych osób, musisz uzyskać ich zgodę na ujawnienie i przetwarzanie tych danych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce.

C. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe, które przekazujesz nam poprzez naszą stronę internetową, zostaną wykorzystane zgodnie z celami określonymi w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Poniżej przedstawiamy przykłady sposobów wykorzystania Twoich danych osobowych:

 1. Administracja stroną i działalnością biznesową: dane osobowe pomagają nam zarządzać naszą stroną internetową oraz prowadzić nasz biznes.
 2. Personalizacja witryny: wykorzystujemy dane, aby dostosować treści naszej strony internetowej do Twoich preferencji.
 3. Świadczenie usług: dane pozwalają nam umożliwić korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie.
 4. Obsługa zakupów: umożliwiamy przetwarzanie zamówień i wysyłanie zakupionych produktów.
 5. Wsparcie klienta: wysyłamy wyciągi, faktury, przypomnienia o płatnościach oraz potwierdzenia transakcji.
 6. Komunikacja niemarketingowa: możemy kontaktować się w celach związanych z realizacją usług.
 7. Powiadomienia e-mail: wysyłamy informacje, których zażądałeś.
 8. Newsletter: jeśli zapiszesz się na newsletter, będziemy przesyłać go zgodnie z Twoimi preferencjami.
 9. Komunikacja marketingowa: przesyłamy informacje marketingowe o naszej działalności lub starannie wybranych stronach trzecich, za Twoją zgodą.
 10. Dane statystyczne: dostarczamy stronom trzecim dane statystyczne dotyczące użytkowników, jednak nie pozwalają one na identyfikację konkretnych użytkowników.
 11. Obsługa zapytań i skarg: dane pomagają nam rozpatrywać zapytania i skargi użytkowników.
 12. Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom: wykorzystujemy dane w celu zabezpieczenia witryny i zapobiegania oszustwom.
 13. Weryfikacja zgodności: monitorujemy zgodność z warunkami korzystania z naszej strony, w tym prywatne wiadomości.
 14. Inne cele: dane mogą być wykorzystane do innych celów zgodnych z niniejszą polityką.

Jeśli udostępnisz dane osobowe do publikacji na naszej witrynie, wykorzystamy je zgodnie z przysługującą nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być dostosowane, aby ograniczyć publikację Twoich informacji na naszej stronie internetowej, za pomocą opcji kontroli prywatności na stronie.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim ani żadnym innym związanych z nimi stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

D. Ujawnianie danych osobowych

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika następującym grupom:

 1. Nasz personel i kierownictwo: W miarę konieczności, zgodnie z celami opisanymi w niniejszej "Polityce prywatności", dane mogą być udostępniane naszym pracownikom, członkom kadry zarządzającej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom.
 2. Grupa spółek: Dane mogą być przekazywane członkom naszej grupy spółek, tj. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej oraz jej spółkom zależnym, jeśli jest to zgodne z celami opisanymi w niniejszej "Polityce prywatności".

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 1. Wymogi prawne: w przypadku, gdy wymaga tego przepis prawa.
 2. Postępowania prawne: w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi.
 3. Obrona praw i przeciwdziałanie oszustwom: w celu ustanawiania, egzekwowania lub obrony naszych praw, włącznie z udostępnianiem informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom.
 4. Sprzedaż działalności lub aktywów: w przypadku sprzedaży lub rozważanej sprzedaży działalności lub aktywów, dane mogą być przekazywane nabywcy lub potencjalnemu nabywcy.
 5. Sądy i organy właściwe: dane mogą być ujawnione osobom lub organom sądowym, jeśli istnieje uzasadniona opinia, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż taki sąd lub organ nakazałby ujawnienie takich danych osobowych.

W zastrzeżeniu postanowień zawartych w niniejszej "Polityce prywatności", nie będziemy przekazywać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

E. Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane oraz przetwarzane w różnych krajach, w których prowadzimy działalność, i mogą być przekazywane pomiędzy tymi krajami w celu zapewnienia zgodności z niniejszą "Polityką prywatności".
 2. Przekazy informacji, które zbieramy, mogą obejmować następujące kraje, które niekoniecznie dysponują przepisami o ochronie danych równoważnymi z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki, Rosja, Japonia, Chiny i Indie.
 3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz w celu publikacji, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zagwarantować ochrony przed wykorzystaniem lub nieodpowiednim wykorzystaniem tych informacji przez inne osoby.
 4. Jasno wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych zgodnie z powyższymi wytycznymi.

F. Zachowywanie danych osobowych

 1. W sekcji F niniejszej Polityki przedstawiamy nasze zasady i procedury dotyczące retencji danych, które zostały opracowane w celu zapewnienia zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi dotyczącymi przechowywania i usuwania danych osobowych.
 2. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia tych celów.
 3. Pomimo innych postanowień zawartych w sekcji F, będziemy przechowywać dokumenty (również w formie elektronicznej), zawierające dane osobowe:
  1. W zakresie, w jakim wymaga tego obowiązujące prawo.
  2. Jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie w trwających lub przyszłych postępowaniach sądowych.
  3. W celu ustanawiania, egzekwowania lub obrony naszych praw, włączając w to udostępnianie informacji innym podmiotom w celu zwalczania oszustw.

G. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Zastosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiegać utracie, nadużyciom lub zmianom danych osobowych użytkownika.
 2. Wszystkie dane osobowe, które dostarczysz, będą przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, zabezpieczonych hasłem i zaporą.
 3. Wszelkie transakcje finansowe dokonywane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą zabezpieczone technologią szyfrowania.
 4. Jednak użytkownik powinien być świadomy, że przesyłanie informacji przez Internet niesie ze sobą pewne ryzyko, a bezpieczeństwo danych przesyłanych w ten sposób nie jest w pełni zagwarantowane.
 5. Przypominamy, że jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła do naszej strony internetowej. Pamiętaj, że nigdy nie będziemy prosić Cię o ujawnienie hasła (za wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

H. Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej witrynie. Rekomendujemy regularne sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w niniejszych zasadach. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w polityce, możemy także powiadomić Cię o nich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wewnętrznego systemu wiadomości dostępnego na naszej stronie internetowej.

I. Twoje prawa

 1. Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane.
 2. Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.
 3. Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych. W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

J. Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

K. Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

L. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.}

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzić użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwiać korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników.
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.
 3. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.
 4. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:
  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane przeglądania”.
 5. Usunięcie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej.