§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kapciolandia.pl działa zgodnie z ustalonymi zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki, na których zawierane są Umowy Sprzedaży Produktów oraz procedury związane z rozwiązywaniem takich umów i składaniem reklamacji. Ponadto, określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.kapciolandia.pl, zasady ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy użytkownik, podejmujący działania mające na celu korzystanie z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sklep www.kapciolandia.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – elektroniczny formularz udostępniony na stronie internetowej www.kapciolandia.pl, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia na produkty.
 2. KLIENT – Osoba korzystająca z Usług, zamierzająca zawrzeć lub zawierająca Umowę Sprzedaży z Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – Osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. PRZEDSIĘBIORCA – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu.
 5. PRODUKT – Ruchomy przedmiot będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, dostępny w ofercie Sklepu.
 6. REGULAMIN – Niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://kapciolandia.pl/.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Konrad Olszewski prowadzący działalność gospodarczą jako EMKAOL KONRAD OLSZEWSKI, adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Jarzębinowa 8, 96-300 Żyrardów, posiadający NIP: 8381871752 oraz REGON: 386151576.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa dotycząca sprzedaży Produktu, zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 10. ZAMÓWIENIE – Złożona przez Klienta oferta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 11. CENA – Kwota wyrażona w jednostkach pieniężnych, stanowiąca zobowiązanie Klienta do zapłaty Sprzedawcy za wybrany Produkt.

§ 3

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW I INFORMACJE NA ICH TEMAT

 1. Sklep internetowy www.kapciolandia.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Oferta Produktów prezentowanych w Sklepie dotyczy towarów nowych, zgodnych z umową i legalnie wprowadzonych na rynek polski.
 3. Wszystkie informacje zamieszczone na stronach internetowych Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. W momencie składania Zamówienia Klient dokonuje zakupu określonego Produktu na warunkach opisanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu widoczna na stronie internetowej Sklepu jest wyrażona w polskich złotych (PLN) i zawiera wszystkie elementy składowe. Wartość ta nie obejmuje kosztów dostawy.
 5. Możliwość składania Zamówień przez witrynę internetową (Sklep www.kapciolandia.pl) jest dostępna przez całą dobę, przez cały rok, tj. 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w momencie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży, Klient musi uprzednio złożyć Zamówienie według sposobu udostępnionego przez Sprzedawcę, zgodnie z § 3 punktami V i VI niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, o którym mowa w punkcie II tego paragrafu, stanowi akceptację Klienta oferty zawartej w Zamówieniu. Informacja o przyjęciu Zamówienia zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych szczegółów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od Umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy.
 5. Z momentem dostarczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie IV tego paragrafu, dochodzi do skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda zawarta Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, który zostanie wysłany w formie elektronicznej.

§ 5

METODY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:
  1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. Płatność poprzez elektroniczny system płatności.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, należy dokonać wpłaty na następujący numer rachunku bankowego: 95 1050 1924 1000 0097 4350 8930 (ING Bank Śląski S.A.). W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. Jeśli Klient wybierze płatność poprzez elektroniczny system płatności, obowiązek dokonania płatności występuje przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia uregulowanie kwoty przy użyciu karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient jest zobowiązany do uregulowania ceny z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży w ciągu trzech dni roboczych od daty jej zawarcia, o ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po potwierdzeniu dokonania płatności.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które ponosi Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Termin dostawy Produktu obejmuje czas przygotowania Produktu do wysyłki oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas przygotowania Produktu wynosi maksymalnie dwa dni robocze.
  2. Dostawa Produktu, będącego przedmiotem przewozu, jest realizowana przez przewoźnika zgodnie z wyznaczonym terminem dostawy (z dostawami wyłącznie w dni robocze, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione w Sklepie Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Polski, a dostawę realizują Poczta Polska lub firmy kurierskie.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

Reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z umową.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Produktu z umową na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi jest określona w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i zostanie ujawniona w ciągu 2 lat od tego momentu, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy.
 4. Zgłoszenia reklamacji dotyczącej niezgodności Produktu z umową oraz wszelkie żądania z tym związane można przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kapciolandia.pl lub pisemnie na adres: ul. Jarzębinowa 8, 96-300 Żyrardów.
 5. W zgłoszeniu reklamacji, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, należy zawrzeć jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących nieprawidłowości Produktu, szczególnie rodzaj i datę wystąpienia niezgodności oraz dane kontaktowe. Te informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. W celu oceny niezgodności Produktu z umową, Konsument ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca jest zobowiązany do jego odebrania na swój koszt.
 7. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 8. Jeśli Klient będący Konsumentem złoży reklamację, a w ciągu 14 dni nie zostanie ona rozpatrzona, uważa się ją za uwzględnioną. 
 9. W sytuacji uzasadnionej reklamacji od Konsumenta, Sprzedawca podejmuje następujące działania:
  1. Ponosi koszty naprawy lub wymiany Produktu oraz koszty ponownej dostawy Produktu do Klienta.
  2. Obniża cenę Produktu (obniżona cena musi być proporcjonalna do ceny Produktu zgodnego z umową w porównaniu do Produktu niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej ceny, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta.
  3. zwraca cenę Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Produkt do Sprzedawcy, a koszty związane z odesłaniem Produktu ponosi Konsument.
 10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na trwałym nośniku, takim jak papier lub inny środek trwały, na przykład wiadomość e-mail lub SMS.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt X niniejszego paragrafu Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Jarzębinowa 8, 96-300 Żyrardów
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które wynikają z korzystania z niego w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym, aby stwierdzić ich charakter, cechy i funkcjonowanie.
 5. Z zastrzeżeniem pkt VI oraz VIII niniejszego paragrafu, jeśli Konsument dokonał zwrotu Produktu zgodnie z warunkami określonymi w pkt II niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Jeśli Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Jeśli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.
 7. Jeśli Sprzedawca nie zaoferował odbioru Produktu od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do momentu otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, zależnie od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej.
 8. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje w przypadku umowy dotyczącej towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Zarówno Sprzedawca, jak i Klient, mają prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy jej zobowiązań w terminie ściśle określonym.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia poprzez Sklep korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na zawieraniu Umów Sprzedaży Produktów.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej dla Usługobiorców w Sklepie odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy Usługę Elektroniczną, jak określono w § 9 pkt I niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, umożliwiającej składanie Zamówień w Sklepie, zostaje zawarta na określony czas i wygasa w momencie złożenia Zamówienia lub zaniechania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Aby skorzystać z Usługi, konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych umożliwiających współpracę z systemem teleinformatycznym używanym przez Usługodawcę:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. aktywne Cookies oraz obsługiwane Javascript.
 4. Usługobiorca ma obowiązek korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującym prawem i normami społecznymi, respektując prawa osób trzecich, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługodawca ma prawo monitorować i usuwać treści niezgodne z Regulaminem oraz obowiązującym prawem, w tym treści bezprawne i obraźliwe.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu można składać poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@kapciolandia.pl.
 2. W treści wiadomości e-mail zawierającej reklamację, prosimy podać możliwie najwięcej informacji oraz szczegółów dotyczących natury reklamacji, włącznie z rodzajem i datą wystąpienia problemu, oraz swoimi danymi kontaktowymi. Zapewnienie tych informacji przyspieszy proces rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby rozpatrzenie reklamacji odbywało się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest przesyłana przez Usługodawcę na adres e-mail Usługobiorcy, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, lub na inny adres wskazany przez Usługobiorcę.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep są oparte na zasadach prawa polskiego.
 2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności którejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, obowiązujące przepisy prawa polskiego mają zastosowanie w miejsce spornego przepisu Regulaminu.
 3. Wszelkie konflikty wynikające z Umów Sprzedaży między Sklepem a Konsumentami będą rozwiązywane w pierwszej kolejności drogą negocjacji, dążąc do polubownego rozstrzygnięcia sporu, przy uwzględnieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia lub jeśli żadna ze stron nie uznałaby takiego rozwiązania za satysfakcjonujące, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z ustępem IV tego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.